Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10.05.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Χανίων

(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Χανιά

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

8 μήνες

1

101

Δήμος Χανίων

 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δνση Δόμησης)

Χανιά

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

8 μήνες

2

102

Δήμος Χανίων

(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δνση Δόμησης)

Χανιά

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

8 μήνες

4

103

Δήμος Χανίων

 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Χανιά

ΠΕ/ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

8 μήνες

1

104

Δήμος Χανίων

(Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας)

Χανιά

ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

8 μήνες

1

105

Δήμος Χανίων

(Δνση Δόμησης)

Χανιά

ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

8 μήνες

1

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 13/5/2021 έως και 22/5/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ6

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ