Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2021 | 25/11/2021 02:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 45 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία – Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Χανίων 

 

ΥΕ Καθαριστές/

στριες σχολικών

μονάδων

Πλήρους απασχόλησης

15

Μερικής [3ωρης] απασχόλησης

30

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2021-2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 26/11/2021 έως & 2/12/2021.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ