Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Επαναπροκήρυξη ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2022»

21.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 16 ατόμων για την υλοποίηση του "Προγράμματος Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου καλοκαιρινής περιόδου έτους 2022"

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά από 23/6/2022 έως και 24/6/2022 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ:

Ειδικότητα/ Προσόντα

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια Απασχόλησης

Ειδικοί Συνεργάτες Ψυχαγωγίας – Χειροτεχνίας:

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
β) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων

ζ) Σχολών προπονητών Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

η) Ελληνικής ή Αγγλικής Φιλολογίας

16

Έως 2 μήνες με πλήρη απασχόληση

ΣΥΝΟΛΟ

16

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (Ν.2431/1996). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ.1). Για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ προσωπικού πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Για την κατηγορία ΔΕ μη διοικητικού προσωπικού, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από 23/6/2022 έως και 24/6/2022 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ