Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Πίνακες κατάταξης, βαθμολογίας και απόρριψης της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Χανίων

26.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και απόρριψης υποψηφίων ΠΕ/ΤΕ διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τη ΣΟΧ 1/2022 (υπ'αριθμ. 4104/28-1-2022 Ανακοίνωση το Δήμου Χανίων).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι μέχρι και 06-05-2022, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ