Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2022

18.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  διάρκειας συνολικά 14 ατόμων και συγκεκριμένα 2 ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνων ή Δασολόγων, 2 ΔΕ Οδηγών (Γ'Κατηγορίας) και 10 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από 20/5/2022 έως και 25/5/2022, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr, είτε αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  - Δήμος Χανίων, Κριάρη 40 Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ