Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων για την Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στα Π.Α.γ.Ο με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

19.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

Αναρτήθηκαν σήμερα οι αναμορφωμένοι πίνακες για την Πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., έως οκτώ (8) μήνες στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για το έτος 2022 (έως 31/7/2022).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο δημοτικό κατάστημα,  ήτοι από 20/1/2022 έως και 29/1/2022.

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ