Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Ανακοίνωση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες ,για τις δομές του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου

22.09.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες συνολικά ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών, ενός (1) ατόμου κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ενός (1) ατόμου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από  22/09/2022 έως και 28/09/2022 α) ταχυδρομικώς β)ηλεκτρονικά στον dokoipp-grammateia@chania.gr γ)είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 08:30 έως 14:30, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Αρχεία

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ