Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ ΧΑΝΙΩΝ 2022»

24.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες από τις 11/7/2022, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

Αριθμός Θέσεων και ειδικοτήτων ανά κατηγορία φιλοξενίας ωφελούμενων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Συντονιστές

1

Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Επιμελητές

2

Απόφοιτος τουλάχιστον Β' τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία

Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί

2

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.
γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας

2

Γυμναστές

2

Πτυχιούχος Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Ομαδάρχες

11

Απόφοιτος τουλάχιστον Α' τάξης Λυκείου

Διαχειριστές

1

Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου

Βοηθ. Διαχειριστές

1

Αποθηκάριοι

1

Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται

Γιατροί

1

Απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.

Νοσοκόμοι

1

Απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων

Μάγειροι

1

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο το βιβλιάριο υγείας)

Βοηθ. Μαγείρων

1

Οδηγός

1

Απόφοιτος Λυκείου με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

Εργάτες/τριες

8

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα

Προσωπικό Καθαριότητας

2

Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα

Φύλακας

1

Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου

Ειδικός Τεχνίτης

1

Απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται, κατά προτίμηση ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός

Ναυαγοσώστης

1

Απόφοιτος Λυκείου και να διαθέτει αντίστοιχο δίπλωμα ανοιχτής θαλάσσης ή πισίνας, αναγνωρισμένο από οικεία Λιμενική Αρχή

Φυσιοθεραπευτής

1

Απόφοιτος ΠΕ ή ΤΕ, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανέρχεται σε 41 άτομα. Στην περίοδο παιδιών ο αριθμός των θέσεων θα περιορισθεί σε 31 άτομα.

Το προσωπικό της κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην κατασκήνωση, όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων.

Επισημαίνεται ότι, ο Φυσιοθεραπευτής θα απασχοληθεί την περίοδο φιλοξενίας παιδιών ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων, εφόσον υλοποιηθούν τα προγράμματα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον Α επιπέδου, αναλόγως την ειδικότητα (ν. 4027/2011, άρθρο 9).
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.3584/07  και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στον Δήμο Χανίων .

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

                Όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και στα άρθρα 7, 8 & 9 της ΚΥΑ Δ11/οικ.6385/148/10-04-2020 (ΦΕΚ 1904/Β’/18-5-2020) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αστυνομική ταυτότητα (σε δύο όψεις).
 2. Τίτλος σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός.
 3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη (ανοιχτής θαλάσσης ή κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής), αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική αρχή.
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
 5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
 6. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για όσους υποψηφίους δεν είναι Έλληνες πολίτες)
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
 8. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)

         (στις περιπτώσεις εμπειρίας στο Δήμον Χανίων δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από τις 27/6/2022 έως και τις 30/6/2022 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2821341670-671-672-673-674.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ