Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

09.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:06

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002480 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΗ 9.ii.1. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», στο Δήμο Χανίων που εδρεύει στα Χανιά  της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Χανίων

 

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας»

 

Χανιά

(Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ)

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης

1

Η προθεσμία  υποβολής αιτήσεων είναι από 15/6 ημέρα Τρίτη έως και 24/6 ημέρα Παρασκευή.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠAΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ