Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

11.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Αναρτήθηκαν σήμερα 11/8/2022 οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, οι πίνακες επιτυχόντων πλήρους και μερικής απασχόλησης και οι πίνακες απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού στην Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 37322/26-7-2022 ΣΟΧ 4/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Δήμου Χανίων.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους ήτοι από 12/8/2022 έως και 16/8/2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 t-adynamiko@chania.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων -προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος, θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΣΟΧ 4/2022 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ».