Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 - Πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

29.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, διαφόρων ειδικότητα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χανίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από  1/4/2022 έως και 11/4/2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ