Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

27.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:07

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων», που εδρεύει στα Χανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ήτοι από 28/07/2022 έως και 08/08/2022.

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση ΣΟΧ1_2022
  2. Παράρτημα ΗΥ
  3. Παράρτημα Ανακοινώσεων
  4. Έντυπο ΣΟΧ 2ΔΕ
  5. Έντυπο ΣΟΧ 1ΠΕ ΤΕ