Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2022 - Πρόσληψη 12 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

08.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/2022
για την πρόσληψη προσωπικού

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χανίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από  12/04/2022 (ημέρα Τρίτη) έως και 21/04/2022 (ημέρα Πέμπτη).

Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Δήμος Χανίων - Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κριάρη 40, ΤΚ 73135 Χανιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕ/ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΕ/ΥΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ