Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2022

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 149 ατόμων για την καθαριότητα Σχολικών Μονάδων στον Δήμο Χανίων

20.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 08:07

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και 9/8/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΟΡΘΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ