Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2023

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (08 μήνες), συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

07.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 08:06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (08 μήνες), συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ήτοι από 08/06/2023 έως και 19/06/2023.


Αρχεία

  1. Ανακοίνωση πρόσληψης
  2. Παράρτημα ΗΥ
  3. Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ-ΤΕ
  4. Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ-ΥΕ
  5. Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ