Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

10/02/2011, «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια»

10.02.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:02

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Δήμαχος Χανίων αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

2. τις περιπτώσεις δ’ και θ’ τις παρ 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

Αποφασίζουμε

1. Συγκροτούμε στο Δήμο Χανίων Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από οκτώ (8) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με
αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τιςδιατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4. Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

4.1α Μπατάκη Μαργαρίτα, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Συντονιστή, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2821341614 , e-mail: programm@chania.gr, με αναπληρώτρια την
4.1β Πετρόχειλου Σοφία, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2821341607 , e-mail: spetr@chania.gr

4.2 Μαζοκοπάκη Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ Διοικητικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2821341635, e-mail: pmazokopaki@chania.gr

4.3 Θεοδώρα Γεζουέ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2821341639, e-mail: tgezoue@chania.gr

4.4 Βιργινία Λύπαρη, κλάδου ΠΕ17 Μηχανικός Παραγωγής Διοίκησης, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2821341706, e-mail: programm5@chania.gr

4.5 Γαροφαλάκη Ιφιγένεια, κλάδου ΔΕ Διοικητικός, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας:τηλ. 2821341722, e-mail: igarofalaki@chania.gr

4.6 Παντελεμίδης Αλέξανδρος κλάδου ΠΕ6 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,
μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2821341730, e-mail: apantelemidis@chania.gr

4.7 Παπαδομανωλάκη Παναγιώτα, κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2821341210, e-mail: ppapadomanolaki@chania.gr

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ