Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 02/03/2011 01:03

02/03/2011,Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 2α  Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, με το παρακάτω έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδού στα Δ.Δ. Κοντομαρίου»

 

Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί στην έκτακτη συνεδρίαση, λόγω του ότι η υποβολή για ένταξη, του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ, λήγει στις 4/3/2011.

 

 

                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                        ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΑΦΑΡΗ