Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

18/11/11, Μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

18.11.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων. Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ)–ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ, με προϋπολογισμό 1.300.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιϊας, με προϋπολογισμό 607.241,26€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με προϋπολογισμό 241.679,51€ και γ) κατηγορία υδραυλικών με προϋπολογισμό 162.967,63€.

Αντικείμενο του έργου: Το έργο θα εκτελεστεί στο κεντρικό τμήμα της  Παλιάς Πόλης Χανίων που οριοθετείται βόρεια από την οδό Σήφακα ( Μαχαιράδικα ) και το Βυζαντινό Τείχος, ανατολικά από την οδό Δασκαλογιάννη, δυτικά από την οδό Ποτιέ και νότια από την οδό Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Περιλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της παλιάς πόλης: αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης και διαχωρισμό δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων (σε σημεία που απαιτείται) καθώς και την διαμόρφωση, αποκατάσταση και ηλεκτροφωτισμό των οδών.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του ΠΔΕ, με κωδικό 2011ΕΠ00280061.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Σύστημα δημοπράτησης: Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.238 ΕΥΡΩ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  12/7/2012

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η  τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και στην Α2 ή 1η ή 2η εντός νομού τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/12/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 8/12/2011 με καταβολή 15€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαραγωγής.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2821341712, FAX επικοινωνίας 2821341709, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ζωή Εύδου.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Έντυπο Περίληψης