Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

18/02/2011, Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων» (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

18.02.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 18η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, με τα παρακάτω έκτακτα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.       Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Χανίων

2.       Άδεια τομής για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στον αγροτικό δρόμο, από το χωριό Μαλάξα έως τις κεραίες των τηλεοπτικών σταθμών μήκους 3.300 μ.

3.       Ψήφισμα για το Εφετείο 

4.       Ψήφισμα για μετανάστες 

 Τα παραπάνω θέματα παραπέμφθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/2/2011, για τους εξής λόγους:

- Το 1ο θέμα, διότι εκ παραδρομής δεν κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

- Το 2ο θέμα, διότι εκ παραδρομής δεν κλήθηκε ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μαλάξας και

- Tο 3ο και το 4ο θέμα, διότι δεν είχαν ενημερωθεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

 

 

                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                        ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΑΦΑΡΗ