Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

14/2/2011, «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια»

14.02.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

Στην συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «Διαύγεια», προχώρησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Χανίων, Μανόλης Σκουλάκης, βάση του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

Ο προαναφερθείς νόμος, με τον οποίο εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας  της διοικητικής δράσης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, με αποτέλεσμα την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης.

Παράλληλα, η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και συγκεκριμένα: πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης. Οι πολίτες μπορούν πλέον να αναζητούν και να προσπελαύνουν στις σχετικές πληροφορίες χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες και χωρίς να γνωρίζουν απαραίτητα τη δομή και τις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας.

 

Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ),  είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

 

 Συντονιστής και μέλη της Ο.Δ.Ε στο Δήμο Χανίων, ορίστηκαν οι:

- Μπατάκη Μαργαρίτα, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Συντονιστής, με αναπληρώτρια την  Πετρόχειλου Σοφία, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών. 

- Μαζοκοπάκη Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ Διοικητικών, μέλος

- Θεοδώρα Γεζουέ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, μέλος

- Βιργινία Λύπαρη, κλάδου ΠΕ17 Μηχανικός Παραγωγής Διοίκησης, μέλος

- Γαροφαλάκη Ιφιγένεια, κλάδου ΔΕ Διοικητικός, μέλος

- Παντελεμίδης Αλέξανδρος κλάδου ΠΕ6 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος

- Παπαδομανωλάκη Παναγιώτα, κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας, μέλος.