Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

17/8/2011, Απάντηση σε Δημοσίευμα με θέμα: «ΧΑΝΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

17.08.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.aftodioikisi.gr (ημερομηνία ανάρτησης δημοσίευσης 16/08/2011, 00:11) με θέμα: «ΧΑΝΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» στο οποίο αναληθώς η ιστοσελίδα κάνει λόγο για «αδιαφανείς διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε διαγωνισμό που αφορούσε στην προμήθεια φορητών υπολογιστών χειρός (PDAs) και φορητών εκτυπωτών για τη Δημοτική Αστυνομία Χανίων», υιοθετώντας τη καταγγελία ενός εκ των διαγωνιζομένων εταιρειών και προς αποκατάσταση της αλήθειας, από το Δήμο Χανίων επισημαίνονται τα εξής:

 

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός που αφορούσε την προμήθεια φορητών υπολογιστών (PDAs) και φορητών εκτυπωτών για την Δημοτική Αστυνομία διεξήχθη στις 5 Αυγούστου 2011 με συμμετοχή δύο (2) εταιρειών:

• ECS ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε.

• ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Η διαδικασία του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε σε τρία (3) στάδια:

 

1. Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζομένων απ’ όπου προέκυψε ότι όλες οι προσφορές ήταν αποδεκτές.

 

2. Στο δεύτερο στάδιο έγινε η Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με την οποία:

 

 Η εταιρία «ECS ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε.» πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές.

 Η εταιρία «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» πληρούσε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, πλην έξι σημείων τα οποία κρίθηκαν από την Επιτροπή ως «επουσιώδη».

 

Σύμφωνα με τη Μελέτη (και συγκεκριμένα στην τεχνική έκθεση) αναφέρεται ότι «Με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του προς προμήθεια προϊόντος».

 

Στη Διακήρυξη στο άρθρο 9 «Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού – Κατακύρωση – Σύμβαση» αναφέρονται τα εξής:

 

«Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες».

 

Επιπλέον στο άρθρο 20 παρ. 4 της Απόφασης - με αριθμό 11389/1993 - του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ) αναφέρεται ότι:

 

«Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις».

 

Η Επιτροπή βασιζόμενη στα παραπάνω έκρινε τεκμηριωμένα ως επουσιώδεις τις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

 

3. Στο τρίτο στάδιο η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στη χαμηλότερη οικονομικά προσφορά, η οποία ήταν αυτή της εταιρείας «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» .

 

 

Εμπρόθεσμα κατατέθηκαν δύο (2) ενστάσεις κατά του πρακτικού του διαγωνισμού οι οποίες εκκρεμούν και για την αποδοχή ή την απόρριψή τους θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

 

Με βάση τα παραπάνω και σε σχέση με τα θιγόμενα στο δημοσίευμα της εν λόγω ιστοσελίδας προκύπτουν ότι:

 

Α) Η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (PDAs) και φορητών εκτυπωτών για την Δημοτική Αστυνομία ΔΕΝ έχει γίνει έως και σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου 2011 εφόσον εκκρεμεί η εκδίκαση των δύο ενστάσεων και ως εκ τούτου ο Δήμαρχος Χανίων κ. Μανώλης Σκουλάκης ΔΕΝ έχει υπογράψει την οποιαδήποτε κατακύρωση – όπως ψευδώς το δημοσίευμα ισχυρίζεται.

διότι πολύ απλά ο ίδιος δεν έχει καμία ανάμιξη, ούτε ενεργή στην Επιτροπή ούτε στην διαδικασία αυτή καθ’ εαυτής της προμήθειας.

 

Β) Σε σχέση με τα καταγγελλόμενα περί «ψευδούς βεβαίωσης της εταιρείας ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» και για «μη έλεγχο της εγκυρότητας της βεβαίωσης από την Επιτροπή του Δήμου» διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) που κατέθεσε δήλωνε ότι το λογισμικό που προσέφερε το έχει εγκαταστήσει σε τρεις (3) Δήμους.

 

Η Επιτροπή δεν μπορεί εκ των προτέρων να θεωρήσει οποιαδήποτε εταιρεία ότι ψεύδεται ενώ έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Μετά την ένσταση της εταιρίας «ECS ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι αυτονόητο ότι από την Επιτροπή Διαγωνισμού θα ζητηθούν από τους αναφερόμενους -στην Υπεύθυνη Δήλωση - Δήμους, όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν αν αυτά που δηλώνει η εταιρεία «ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» είναι αληθή ή όχι.

 

Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω ο Δήμος Χανίων θεωρεί ως απαράδεκτο το εν λόγω δημοσίευμα για τους εξής λόγους:

1. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε σε τρεις τοπικές εφημερίδες (δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία) καθώς και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (287/26-7-2011). Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έλαβαν (με fax) – μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των προσφορών - το πρακτικό της Επιτροπής καθώς και ότι άλλο στοιχείο ζήτησαν για διευκόλυνση τους στην υποβολή της ένστασης τους. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι τηρήθηκαν όλοι οι όροι διαφάνειας και δημοσιότητας για τον εν λόγω διαγωνισμό ενώ δόθηκαν και όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό στοιχεία στις δύο εταιρείες, γεγονός που καταρρίπτει το χαρακτηρισμό του δημοσιεύματος περί «ενεργών εστιών αδιαφάνειας, πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς».

2. Η Επιτροπή δεν είχε τη δυνατότητα -σε καμία περίπτωση - να «μεθοδεύσει» (όπως αφήνεται να εννοηθεί στο δημοσίευμα) την κατακύρωση του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε εταιρεία, διότι πολύ απλά στη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης κανένα από τα μέλη της Επιτροπής δεν γνώριζε το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, οι οποίες ήταν σφραγισμένες. Είναι αυτονόητο ότι όποια εταιρεία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, αυτή θα είχε προβάδισμα για την τελική κατακύρωση του διαγωνισμού.

3. Το δημοσίευμα αφήνει σαφείς αιχμές κατά του Δημάρχου Χανίων όσον αφορά τον εν λόγω διαγωνισμό κάνοντας λόγο για «ερωτηματικά για τη στάση του Δημάρχου, που τον εκθέτουν πολιτικά» Και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

 Μπορεί ένας Δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος για ένα διαγωνισμό ο οποίος εκκρεμεί και δεν μπορεί να κατακυρωθεί σε κανέναν μέχρι να εκδικαστούν οριστικά οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί;

 Μπορεί ένας Δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος όταν σε ένα διαγωνισμό πληρούνται όλοι οι όροι διαφάνειας και δημοσιότητας όπως από τα προαναφερόμενα προκύπτει για το συγκεκριμένο;

 Μπορεί ένας Δήμαρχος να είναι πολιτικά εκτεθειμένος όταν δεν έχει αναμιχθεί ή παρέμβει ποτέ και για κανένα λόγο στο έργο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Χανίων, η οποία σημειωτέον συστήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό;

4. Οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας όφειλαν πριν δημοσιεύσουν το οποιοδήποτε τέτοιου είδους κείμενο – τηρώντας τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας - να ζητήσουν την άποψη του Δήμου για το συγκεκριμένο ζήτημα κάτι το οποίο φυσικά και δεν έπραξαν. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του για την παραπάνω ενέργεια.