Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 29/03/2011 01:03

29/3/11, Πρόσκληση σε μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής   (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

    Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 η Ο.Ε. καταρτίζει τον προϋπολογισμό για τον οποίο έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/4/11. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Καλλικράτη» μέχρι 31/3 θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει, μετά από εισήγηση της Ο.Ε., για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Χανίων και για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 4/4/11

   Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Καλλικράτη» μέχρι 31/3 υπάρχει δυνατότητας έκδοσης αποφάσεων περί ψηφίσεις πιστώσεων βάσει των δωδεκατημορίων.   Επειδή διαπιστώθηκαν λάθη στη λήψη απόφασης για τον Καθορισμό των ανταποδοτικών τελών. Επειδή λήγει η σύμβαση του προμηθευτή του γάλακτος της  Δημοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας.   Επειδή το όχημα του κ. Δημάρχου έχει υπερβεί το όριο των χιλιομέτρων για σέρβις και έχει πολλά κατεστραμμένα ανταλλακτικά 

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την   31η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Χανίων

2.Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 51/11 αποφ. της Ο.Ε. με θέμα «Καθορισμός Ανταποδοτικών Τελών έτους 2011»

3. Προϋπολογισμός έτους 2011

4. Ψηφίσεις πιστώσεων

5. Ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οχήματος κ. Δημάρχου

    Για την παραλαβή των αντιγράφων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε να τα παραλάβετε από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής από την Τετάρτη 30/3.