Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 27/05/2011 01:05

27/5/2011, Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Σύσταση του Νέου ΝΠΔΔ "ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΟΚΟΙΠΠ"

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 943/24-5-2011) η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χανίων και η σύσταση του νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΟΚΟΙΠΠ».

 

Σκοποί του νέου Οργανισμού είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης και παιδείας όπως π.χ. η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας με την σύσταση και λειτουργία κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, απόρων κλπ.

 

Διοίκηση του ΝΠΔΔ

Το νέο νομικό πρόσωπο του Δήμου Χανίων θα διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα:

 

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ιδιότητα

1

Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη

Πρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Καραμπινάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Χατζηδάκη Χρυσούλα

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Τσαπάκος Γεώργιος

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Κουρούσης Κων/νος

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

6

Καμπιανάκης Αντώνιος

Μέλος

Ιδιώτης

7

Κιαγιαδάκη Ευσεβία

Μέλος

Ιδιώτης

8

Κουκουβιτάκης Γεώργιος

Μέλος

Ιδιώτης

9

Λαμπαθάκης Μιχαήλ

Μέλος

Ιδιώτης

10

Μιχαλάκης Ανδρέας

Μέλος

Ιδιώτης

11

Πάγκαλου Άρτεμις

Μέλος

Ιδιώτης

12

Παιδάκης Νικόλαος

Μέλος

Ιδιώτης

13

Μπασιά Αμαλία

Μέλος

Ιδιώτης

14

Σαματάς Ευάγγελος

Μέλος

Ιδιώτης

15

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Μέλος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Τέλος υπενθυμίζεται ότι το νέο δημοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου προήλθε  από τη συγχώνευση των παρακάτω ΝΠΔΔ:

1) ΟΔΗΚΟΙΠ Δήμου Χανίων

2) ΔΟΠΠΑ Δήμου Σούδας (εξαιρουμένων των αθλητικών υποδομών)

3) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου

4) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολίων

5) Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαμβακοπούλου

6) Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Νέας Κυδωνίας

7) Σπηλαιολογικό Μουσείο Κρήτης - Κέντρο Σπηλαιολογικών Ερευνών Δήμου

Ακρωτηρίου

8) ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου

9) Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Κυδωνίας

10) Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων

11) Β ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων

12) Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων

13) Δ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων

14) Ε΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων

15) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων