Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

7/2/2011, Πλήρωση Μίας (1) Θέσης Ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τις Ανάγκες του Δήμου Χανίων

07.02.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Ο Δήμος Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση-αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό, η οποία κατατίθεται στο Δημαρχείο Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά) στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Δρακάκακη Γ., τηλ 28213 41617)  από την Τρίτη 08/02/11 έως και την Τρίτη 15/02/11 και ώρες 8.00-14.00.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί την Δημοτική περίοδο, λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον επιλεγεί, εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του (βλ. άρθρο 93 ν. 3852/2010). Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση που θα ορισθεί μετά το τέλος της προθεσμίας των αιτήσεων, και ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης:

1.      δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους

2.      προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

3.      στο έργο του υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.