Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (ΑστικήςΑρχής) ΔήμουΧανίων για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

23.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:01

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 0

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 38.000,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 38.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 07/12/2017

Κωδικός ΟΠΣ: 5010832


 

Αντικείμενο της πράξης είναι η υποστήριξη της Αστικής Αρχής Δ.Χανίων μέσω ενεργειών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση του ρόλου της ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ). Η υποστήριξη αφορά ειδικά θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, στα πλαίσια του σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Χανίων: Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020. Ειδικότερα, το αντικείμενο της πράξης είναι η τεχνική και διοικητική υποστήριξη του ΕΦ Δήμου Χανίων για: α) την αξιολόγηση των δράσεων και της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ, β) την καταγραφή και διαχείριση κινδύνων κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων και τη σύνταξη προτάσεων για την αντιμετώπιση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, γ) τη διεξαγωγή ερευνών πεδίου με χρήση ειδικών ερωτηματολογίων προς τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων της Στρατηγικής (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λ.π) και τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων εφαρμογής των δράσεων επενδυτικών προτεραιοτήτων, που είναι απαραίτητες για τη μέτρηση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος υλοποίησης.

Η πράξη συμβάλει: Στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Ε.Φ., μέσω της βελτίωσης της οργανωτικής της αποτελεσματικότητας και της ενίσχυσης ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας στελέχωσης και διοίκησης, προκειμένου η Αστική Αρχή ( Δήμος Χανίων) να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως Ενδιάμεσος Φορέας υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ Δ.Χανίων του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020.


Απόφαση ένταξης

1η Τροποποίηση της απόφασης Ένταξης

2η Τροποποίηση της απόφασης Ένταξης

3η Τροποποίηση της απόφασης Ένταξης

Περιγραφή πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Υπηρεσίας: Σύμβουλος Υποστήριξης του Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής” του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020.

Σύμβαση Σύμβουλος Υποστήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων