Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Μελέτη για την επέκταση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Χανίων

25.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Δικαιούχος: Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 381.040,00€
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 381.040,00€
Ημερομηνία ένταξης: 21/02/2022
Κωδικός ΟΠΣ: 5131198

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών για την δημοπράτηση της κατασκευής του έργου για την επέκταση και την αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Ειδικότερα θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες:

  • Αρχιτεκτονική μελέτη κτηριακών εγκαταστάσεων.
  • Στατική μελέτη
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηριακών έργων και περιβάλλοντα χώρου.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.
  • Φυτοτεχνική μελέτη.
  • Τοπογραφική μελέτη.
  • Γεωτεχνική μελέτη και μελέτη θεμελίωσης που περιλαμβάνει και την διενέργεια γεωτρήσεων και εργαστηριακών ελέγχων.

Επίσης θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και θα γίνει η έκδοση των οικοδομικών αδειών α. για την κατεδάφιση των κτιρίων που απαιτείται και β. για τη νομιμοποίηση των υφισταμένων κτιρίων που παραμένουν και την προσθήκη των νέων.

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» όπως προκύπτει από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτή αναφέρεται στα 17, 18 σχετικά της πρόσκλησης με κωδικό ΕΤΠΑ_55 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4902, ανέρχεται σε 952.600,00 € (με ΦΠΑ 24%). Ο προϋπολογισμός που αναγράφεται στο ΤΔΠ αντιστοιχεί στο 40% του ως άνω προϋπολογισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 το οποίο προστίθεται ως περίπτωση ζ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016. (19 σχετικό της προαναφερόμενης πρόσκλησης).

 


Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr