Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων

16.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

ΕΣΠΑ-ΕΚΤ

Τίτλος Πράξης :  Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων » 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020

 Διαθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


Επενδυτική Προτεραιότητα : 5

 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»  

 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Υπεύθυνη Πράξης : Αθηνά Πετράκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

Προϋπολογισμός/ Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.:  € 1.545.000,00 ευρώ (Αρχική ένταξη 530.000,00)


Ημερομηνία ένταξης: 01/01/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5000910


Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Οι Ξενώνες Φιλοξενίας αναπτύχθηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το οποίο ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας (ΞΦ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:

Α. Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους

Β. Κοινωνική στήριξη

Γ. Ψυχολογική στήριξη

Δ. Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση

Ε. Δράσεις Δικτύωσης.

 Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της διαδικασίας υποστήριξης των ωφελούμενων, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Χανίων διασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης γυναίκας και του/των παιδιού/ών της, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν (follow up). Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας», το Συμβουλευτικό Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει γυναίκες – θύματα βίας σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid) για την εκπροσώπησή τους σε δικαστήρια. Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους Ξενώνες. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών.

Ολοκληρώνοντας, οι γυναίκες θύματα βίας που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να αποταθούν και να μιλήσουν, τους παρέχεται η δυνατότητα και μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων – Δημαρχείο Χανίων και στις τηλεφωνικές Γραμμές: 28213 – 41690 – 691 – 692, Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-15:30) .Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μπορούν να καλέσουν την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 (αστική χρέωση) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο.

Απόφαση Ένταξης (και τροποποιήσεις)

Υλοποίηση με ίδια μέσα για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

_____________________________________________________________

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Λγότυπο Ξενώνα