Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αντωνης Τρίτσης- Αν.Πρ. OTA | 12/10/2021 02:10

Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Χανίων, Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (AT12)

Το έργο αυτό δεν αποτελεί μία μεμονωμένη προσπάθεια ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο αλλά το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης προσέγγισης της βίωσης κινητικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση

Το Φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά :

Υποέργο 1: "Προμήθεια Οχημάτων και Φορτιστών στο Δήμο Χανιών"

Στην κατηγορία "Οχήματα" εντάσσεται:
1 Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Λεωφορείων Ηλεκτρικά Λεωφορεία Μεγάλα Οχήματα
2 Προμήθεια τεσσάρων (4) επιβατηγών οχημάτων Επιβατηγά Οχήματα Μικρά Οχήματα
3 Προμήθεια ενός (1) καθαριστικού δρόμων και πεζοδρομίων Καθαριστικά Οχήματα Μικρό Όχημα
4 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των δυο (2) απαραίτητων σταθμών φόρτισης DC & AC.

Στην κατηγορία «Σταθμοί φόρτισης» εντάσσονται οι απαραίτητοι σταθμοί φόρτισης για τα υπόπρομήθεια οχήματα. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προμηθευτεί, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία δύο (2) σταθμούς φόρτισης DC & AC αποτελούμενος ο καθένας από κεντρική μονάδα μετατροπής AC σε DC και δύο (2) στύλους φόρτισης με δυνατότητα φόρτισης ενός (1) οχήματος με 100 kW DC ή διαμοιρασμού της ισχύος φόρτισης μεταξύ δύο (2) οχημάτων. Επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα για φόρτιση επιπλέον δύο (2) οχημάτων με μέγιστη ισχύ 22 kW AC και περιορισμό της ισχύος στα 35 kW αθροιστικά (εφόσον υφίσταται ταυτόχρονη φόρτιση στα 100 kW DC).

Υποέργο 2: "Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
(ΟΚΩ) στο Δήμο Χανίων" (ΟΚΩ)

Αφορά τα απαραίτητα έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)

Υποέργο 3: "Σύνταξη και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Χανίων"

Ποσό χρηματοδότησης: 4.104.276,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)


Απόφαση Ένταξης

Απόφαση έγκρισης χορήγησης επενδυτικού δανείου από Τ.Π.Δ

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη