Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αντωνης Τρίτσης- Αν.Πρ. OTA

Μελέτη για την ανακαίνιση - ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων και προσθήκη νέας πτέρυγας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (AT09)

26.10.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 09:10

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την λήψη των σχετικών εγκρίσεων και αδειών καθώς και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου της ανακαίνισης – ενίσχυσης των υφισταμένων κτηρίων και την προσθήκη νέας πτέρυγας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. Aποτελείται από ένα και μόνο υποέργο, το οποίο αφορά την εκπόνηση μιας μελέτης που θα υλοποιηθεί με ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές μετά από διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων, την έκδοση της άδειας δόμησης και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου της ανακαίνισης – ενίσχυσης των υφισταμένων κτηρίων εμβαδού 3.294τ.μ. και την προσθήκη νέας πτέρυγας εμβαδού 3.295τ.μ. στο Δημοτικό Γηροκομείο, έτσι ώστε η τελική δυναμικότητα της δομής να είναι 150 κλίνες. Ειδικότερα θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες: αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, περιβάλλοντος χώρου, γεωτεχνική, τοπογραφική, φυτοτεχνική, περιβαλλοντική.

Δεδομένου ότι ο Κύριος του Έργου (Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου της προς υλοποίηση Μελέτης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο δε Φορέας Υλοποίησης (Δήμος Χανίων)  διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα) για την υλοποίηση της εν λόγω Μελέτης, αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης,  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η άσκηση από το Δήμο  Χανίων της αρμοδιότητας υλοποίησης εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη  των τευχών για την δημοπράτηση της κατασκευής του έργου για την ανακαίνιση – ενίσχυση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου και την προσθήκη σε αυτό νέας πτέρυγας.

Ποσό χρηματοδότησης: 620.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)


Απόφαση Ένταξης

Απόφαση έγκρισης χορήγησης επενδυτικού δανείου από Τ.Π.Δ