Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 27/08/2008 09:08

14/8/03, Προμήθεια και εγκατάσταση αποτεφρωτικού κλιβάνου των Δημοτικών Σφαγείων

Ο Δήμος Χανίων μετά την υπ’αριθμ. 535/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και προκειμένου να εκτελέσει με πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση αποτεφρωτικού κλιβάνου των Δημοτικών Σφαγείων», προϋπολογισμού 23.000 € (με απρόβλεπτα) και 27.140 € με Φ.Π.Α., καλεί τις εργοληπτικές επιχειρήσεις με τάξη Α1 πτυχίου και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά (σύμφωνα με το Ν.2940/2001), λαμβανομένων υπόψη των κατωτάτων ορίων που ισχύουν για τις επιχειρήσεις ανωτέρας τάξεως, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην Επιτροπή Προμηθειών του Δήμου Χανίων, την 27η Αυγούστου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν ένα μόνο αντίγραφο της μελέτης με την επίδειξη του εργοληπτικού πτυχίου και την πληρωμή παραβόλου 5 €. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την παραλαβή της μελέτης, στα τηλέφωνα 28210/92000 εσωτ.146 κ. Στρογγυλό Ιωάννη.