Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 28/08/2008 07:08

1/7/03, Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Περιαστικών Δήμων

Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης :«Mελέτες Δικτύων Ακαθάρτων του έργου Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσσου και Ακρωτηρίου του Ν. Χανίων» Αναθέτουσα αρχή : Σύνδεσμος Αποχέτευσης Δήμων Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας.Διεύθυνση : Παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Νεροκούρου Δήμου Ελ. Βενιζέλου T.K. 73300 Χανιά, ΕΛΛΑΔΑΤηλ. (00328210) 93132 Fax (00328210) 95250 Διευθύνουσα Υπηρεσία :Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων Διεύθυνση : Οδός Κυδωνίας 29, Δημοτικό Μέγαρο Χανίων Τ.Κ. 73100 – Χανιά , ΕΛΛΑΔΑ, τηλ. (00328210 ) 36220 Fax (00328210 ) 36288 Aντικείμενο της μελέτης : Α. Τοπογραφική αποτύπωση δρόμων, σε λωρίδα εκατέρωθεν του άξονα των, σε περιοχές των Δήμων : Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας. Β. Υδραυλική Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων σε στάδιο οριστικής μελέτης, περιοχών των Δήμων : Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας, μήκους περίπου 80.000 m .Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Δήμων Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας, προκειμένου να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης: «Mελέτες Δικτύων Ακαθάρτων του έργου Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Περιαστικών Δήμων Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσσου και Ακρωτηρίου του Ν. Χανίων», προεκτιμώμενης αμοιβής 345.000€ χωρίς τον Φ.Π.Α. που κατανέμεται ανά κατηγορία μελετών : Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 95.000 ΕΥΡΩΒ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 250.000 ΕΥΡΩΚαλεί τους ενδιαφερόμενους μελετητές ή γραφεία μελετών ή Συμπράξεις γραφείων μελετών που έχουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το Ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 29/07/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή.Γίνονται δεκτές αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Α. Ελληνικών Γραφείων Μελετών και Ελλήνων Μελετητών που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα της Ελλάδας και διαθέτουν πτυχία : Γ’ τάξη στην κατηγορία 16 (Τοπογραφικών Μελετών) και Γ’ ή Δ’ ή Ε΄ τάξης στην κατηγορία 13 (Υδραυλικών Μελετών) Β. Αλλοδαπών Μελετητών υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε και του ΕΟΧ εγκατεστημένων στα κράτη μέλη της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή γραφείων μελετών που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία του κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του ΕΟΧκαι εφόσον η δραστηριότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους – μέλους της Ε.Ε και του ΕΟΧ.Οι αλλοδαποί μελετητές πρέπει να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αντίστοιχα με αυτά των Ελλήνων μελετητών μελών του «Μητρώου Μελετητών» και τα Γραφεία Μελετών θα πρέπει να διαθέτουν δυναμικό αντίστοιχο με αυτό που απαιτείται για τα Ελληνικά Γραφεία Μελετών του «Μητρώου Γραφείων Μελετών» του παραπάνω εδαφιου, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα3και 8 του Ν. 716/77).Γ. Συμπραττόντων Γραφείων των ανωτέρω με οποιονδήποτε συνδυασμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και εφ’ όσον καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται λεπτομερώς στην αναλυτική πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της Μελέτης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/79 όπως ισχύουν σήμερα, με κριτήρια αξιολόγησης των επιλεγέντων ως παρακάτω : Κριτήρια Αξιολόγησης των επιλεγέντων είναι κατά φθίνουσα σειρά: 1. Η εμπειρία σε σχέση με το μελετητικό έργο που έχει πραγματοποιήσει ο διαγωνιζόμενος σε μελέτες παρόμοιας φύσης στο σύνολο αλλά και την τελευταία πενταετία. 2. Η πραγματική δυνατότητα εκπόνησης των μελετών της σύμβασης στον προβλεπόμενο χρόνο σε συνδυασμό με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις , την στελέχωση και τον εξοπλισμό του διαγωνιζόμενου. 3. Η εμπειρία σε σχέση με το μελετητικό έργο που έχει πραγματοποιήσει ο διαγωνιζόμενος στο φορέα επίβλεψης του έργου. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Περιοχές των Δήμων Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου , Θερίσου και Σούδας, του Νομού Χανίων στην Ελλάδα. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψη. Διάρκεια της σύμβασης , 15 μήνες από την υπογραφή της. Προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης και παράδοσης των μελετών .Δεν απαιτούνται εγγυήσεις για την Υποβολή Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης . Η μελέτη είναι τμήμα του έργου “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης περιαστικών Δήμων Σουδας, Ελ. Βενιζέλου , Θερίσου και Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων ” που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ποσοστό 75%) με βάση την απόφαση Ε (2001)4041/20-12-2001 της και από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων της Ελλάδας (ποσοστό 25%). Η γλώσσα Υποβολής Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μελέτη είναι η Ελληνική .Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς των υποψηφίων : Δύο (2) μήνες ή μέχρι την ανάθεση εφ’ όσον συμφωνεί ο επιλεγόμενος Μελετητής. Οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ (Πρωτόκολλο), στην παραπάνω διεύθυνση της. Περισσότερες πληροφορίες εμπεριέχονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Μελέτης , καθώς και στην Τεχνική περιγραφή της Μελέτης που διατίθενται μέχρι την 23/07/2003 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στην παραπάνω Διεύθυνση της, από την οποία και παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βαρύνουν τον ανάδοχο της μελέτης. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ