Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 27/08/2008 09:08

18/8/03, Πρόσληψη Ναυαγοσωστών

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΄Εχοντας υπόψη τις υπ΄αριθμ. 31575/99 & 2538/5-6-2003 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την υπ΄αριθμ.496/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου χρόνου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 4 (τέσσερις) ναυαγοσώστες για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως 2 (δύο) μήνες σύμφωνα με το Ν.2190/94 άρθρο 20 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών με σκοπό την προστασία των λουομένων στις ακτές της Νέας Χώρας. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ (4) ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.23/2000 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΩΣ 2(ΔΥΟ) ΜΗΝΕΣ Οι υποψήφιοι πρέπει 1.Να είναι ΄Ελληνες πολίτες 2.Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη. δικαστική απαγόρευση)κατά τα άρθρα 8,9, και 10 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/94 3.Να είναι υγιείς 4.Να έχουν την προβλεπόμενη άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Χανίων Οδός Κυδωνίας 29 τηλ.2821092000 εσωτ. 129 εντός προθεσμίας (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τελευταία ημέρα κατάθεσης αιτήσεων είναι Παρασκευή 29 Αυγούστου 2003 Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Δ Ι Κ / Κ Α Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικ/κά 1)Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της ναυαγοσωστικής άδειας σύμφωνα με το Π.Δ.23/2000. 2)Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 3)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα α)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. β)ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. γ)ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ)ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 4)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Η Παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού την Δευτέρα 18/08/2003 και να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (χώρος Ανακοινώσεων).