Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 20/08/2008 08:08

11/3/04, Άδειες λειτουργίας Internet Café

Σύμφωνα με τον Ν.3037/2002 άρθρο 3 επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα που λειτουργούν ως επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου Για την λειτουργία επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου απαιτείται ειδική άδεια του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα. Σύμφωνα με την 1107414/1491/Τα&Ε.Φ/2003 κοινή υπουργική απόφαση απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής άδειας. 1. Αίτηση 2. τρεις (3)φωτογραφίες 3. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος 4. αντίγραφο ποινικού μητρώου όχι πέραν του τριμήνου 5. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα η μίσθωση του καταστήματος. 6. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα είναι χώρος κύριας χρήσης, προοριζόμενος για κατάστημα. 7. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί έναρξης επιτηδεύματος η μεταβολής. 8. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειμένου για εταιρία η σωματείο. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ ονόματι του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, η αν έχει αφαιρεθεί ότι έχουν περάσει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής. 10. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Αν δεν υπάρχει καταστατικό υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή η της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, ότι επιτρέπεται η λειτουργία του καταστήματος. Προκειμένου περί οικημάτων έως 2 κατοικίες, υπεύθυνη δήλωση από τους ιδιοκτήτες. 11. φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.