Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2004 | 20/08/2008 07:08

9/2/04, Τοποθέτηση εμπορευμάτων και τραπεζοκαθισμάτων

Ο Δήμος Χανίων κάνει γνωστό στους καταστηματάρχες της πόλης των Χανίων οι οποίοι χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και τραπεζοκαθισμάτων, να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι τις 31-3-2004 προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κοινόχρηστου χώρου. 1. Αίτηση. 2. Ενημέρωση από τo ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο, για τέλη, φόρους, πρόστιμα η εισφορές προς τον Δήμο η νομίμου ρυθμίσεως τους. 3. Ταμιακή απόδειξη με τα ΑΦΜ της επιχείρησης. 4. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί. 5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος. 6. τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, τα πλάτος της πρόσοψης. 7. Άδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο. 8. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου γραφείου Παλιάς Πόλης ή της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου για της περιοχές που ισχύουν ειδικά διατάγματα χρήσεως γης. Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν ήδη προσκομίσει τα δικαιολογητικά με αριθμό από 3 ως 8 για το έτος 2003 δύναται να μην τα υποβάλουν εκ νέου εκτός και αν κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια Υπηρεσία. Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τον υπ`αριθμ. ΠΔΣ 155/2001 κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για το έτος 2004 έχει λήξει από την 31-12-2003 και μετά την 20-4-2004, η Δημοτική Αστυνομία θα βεβαιώνει παραβάσεις στα καταστήματα που δεν έχουν εφοδιαστεί με την άδεια κοινόχρηστου χώρου.