Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005 | 14/08/2008 10:08

10/1/05, Άδειες για ενοικίαση κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους καταστηματάρχες της πόλης των Χανίων οι οποίοι χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και τραπεζοκαθισμάτων, να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κοινόχρηστου χώρου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 1. Αίτηση. 2.Ενημέρωση από το ταμείο του δήμου περί μη ο φειλών στον δήμο, για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς τον Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεως τους. 3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης. 4. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί. 5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα κατα στήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης. 6. Αδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο. 7. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου γραφείου Παλιάς Πόλης ή της Δ/νοης Πολεοδομίας του δήμου για τις περιοχές που ισχύουν ειδικά διατάγματα χρήσεως γης. Οσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν ήδη προσκομίσει τα δικαιολογητικά με αριθμό από 3 έως 7 για το έτος 2004, δύνανται να μην τα υποβάλουν εκ νέου εκτός και αν κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία. "Σύμφωνα με τον υπ'' αριθμ. ΠΔΣ 155/2001 (Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων) μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας η Δημοτική Αστυνομία θα βεβαιώνει παραβάσεις στα καταστήματα που δεν έχουν εφοδιαστεί με την άδεια κοινόχρηστου χώρου και θα ε-πιβάλονται οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Ν. 1080/1980", επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Χανίων.