Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 10:08

17/11/06,Πλειοδοτική Δημοπρασία για τη εκμίσθωση των υπ.αρ. 68 και 69,41 & 43 κατ/των της Δημ. Αγοράς

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για τη εκμίσθωση των υπ.αρ. 68 και 69,41 & 43 καταστημάτων της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 4/12/2006 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα γραφεία του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 1. Το Νο 68 κατάστημα βρίσκεται στην πτέρυγα των Ιχθυοπωλείων, θα έχει χρήση ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ή ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 380,00 €. 2. Το κατάστημα Νο 69 βρίσκεται στην πτέρυγα των Ιχθυοπωλείων, θα έχει χρήση ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ή ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 380,00 €. 3. Το κατάστημα Νο 41 στην πτέρυγα των Κρεοπωλείων, θα έχει χρήση ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 466,87€. 4. Το κατάστημα Νο 43 στην πτέρυγα των Κρεοπωλείων, θα έχει χρήση ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 466,87€. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό ίσου με το 10% ενός (1) έτους μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί οργάνων που αποφασίζουν να γνωμοδοτούν σε θέματα εκμίσθωσης ακινήτων από τους Ο.Τ.Α. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη δίδονται από το τμήμα εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Γλυτσού Λουίζα (τηλ: 2821 092000)