Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 11:08

18/12/07, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή

Χανιά:17 Δεκεμβρίου 2007 Α.Π:59287 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια «Ενός αρθρωτού ελαστικοφόρου φορτωτή, χωρητικότητας κάδου με δόντια 1,0μ3 περίπου», προϋπολογισμού δαπάνης 65.450,00 € με Φ.Π.Α. (δαπάνη 55.000,00 € + Φ.Π.Α. 10.450,00 €). Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2008 ημέρα Πέμπτη στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι ΄Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι 3.273,00€ Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28210-92000 εσωτερικό 113, από την κ. Βολάνη Φιλιώ κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες. Αναλυτικά η μελέτη-προκήρυξη Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριστείδης ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ