Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 05/08/2008 01:08

14/1/07, Kαθορισμός των τελών σφαγής για το έτος 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό 49/07 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τελών σφαγής για το έτος 2007, ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής 22 Ιανουαρίου 2007 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 49/07 ΘΕΜΑ : Καθορισμός τελών σφαγής έτους 2007 Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπόψη τα υπ’ αριθμ. 1829/Β/14-12-06 και 727/Β’/9-6-03 Φ.Ε.Κ και το υπ’ αριθμ. 839/8-1-06 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τον καθορισμό των τελών σφαγής έτους 2007 ως εξής: 1)Τέλη χρήσεως σφαγείων για το έτος 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Προτεινόμενες 2007 Κτηνιατρικά Τέλη Συνολικό Κόστος
Αιγοπρόβατα κάτω των 12 κιλών 2,72 0,175 2,895 €
Αιγοπρόβατα από 12 έως 18 κιλά 3,00 0,35 3,35 €
Αιγοπρόβατα άνω των 18 κιλών 3,20 0,50 3,70 €
Χοίροι κάτω των 25 κιλών 5,50 0,50 6,00 €
Χοίροι 25 κιλών και άνω 10,00 1,30 11.30 €
Βοοειδή ενήλικα 26,20 4,50 30,70 €
Βοοειδή νεαρά 26,20 2,50 28,70 €
2) Τέλη χρήσης ψυγείων για το έτος 2007 (που ίσχυαν και το έτος 2006) Αίγες – Πρόβατα 0,30 € Αμνοί –Ερίφια 0,30 € Χοιρινά 1,00 € Βοοειδή 5,00 € 3) Τέλη χρήσης αποτεφρωτικού κλιβάνου για το έτος 2007 (που ίσχυαν και το 2006) 1,50 € ανά κιλό » Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να καταθέσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2007. Χανιά 24 -01-07