Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 13/08/2008 08:08

1/10/07, Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Δήμος Χανίων, σε εκτέλεση της υπ’αρ. 870/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων, κατηγορίες (1) ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΛΗ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΘΕΡΙΝΗ) προϋπολογισμού 15.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατηγορία (2) ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΘΕΡΙΝΗ) προϋπολογισμού 21.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του διαγωνισμού. Τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που ορίζονται στις υπ’αρ. 55572/26-10-2005 ( ΦΕΚ 1648 Β’/29-11-2005) και 15945/28-03-2006 (ΦΕΚ 426Β’/ 7-4-2006)αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι στολές θα κατασκευαστούν στα μέτρα των δικαιούχων. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα ή κα Τσακαλίδου Ιωάννα τηλ.28210-92000 εσωτ.133 ή 139 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των όρων . Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει έως την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 2.00μ.μ. σε κλειστό φάκελο , στο ανωτέρω γραφείο. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ