Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2007 | 12/08/2008 11:08

30/8/07, Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στην περιοχή "Παχιανά Ι".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ. 719/2007 απόφαση του εγκρίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στην περιοχή «Παχιανά Ι» στα Ο.Τ. Γ583α-Γ588α-Γ589-Γ592α-Γ592-Γ591-Γ590, σύμφωνα με την πρόταση του μελετητή κ. Κάππου Γεώργιου (Α.Π. 16032/19-04-2006 σύμβαση ανάθεσης και Α.Π. 21696/24-05-2006 απόφαση ορισμού επιβλέποντος), η οποία αποτυπώνεται στο από Ιούλιο 2007 τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αριστείδης Παπαδογιάννης