Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 04/08/2008 10:08

2/01/08,Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων για το 2008

Από τον Δήμο Χανίων δίδεται στη δημοσιότητα η με αριθμό πρωτοκόλλου 60749/670-31.12.07 Απόφαση του Δημάρχου Χανίων με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».
Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιβάκης, ευχαρίστησε τους πέντε Αντιδημάρχους του 2007, Αριστείδη Παπαδογιάννη, Μιχαήλ Ντάλλα, Παναγιώτη Ταβουλάρη, Εμμανουήλ Αγγελάκη και Ευάγελλο Σαματά, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στον Δήμο Χανίων, καθώς και για τη συνεργασία που είχαν με στόχο την προώθηση του έργου της δημοτικής αρχής.
Σήμερα, Τετάρτη 2/1/08, το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Χανίων, στην οποία συμμετείχαν οι πέντε Αντιδήμαρχοι, που ορίζονται από την υπ΄ αριθμ. 60749/670-31.12.07 Απόφαση του Δημάρχου Χανίων για το 2008. Ο κ. Βιρβιδάκης ενημέρωσε τους Αντιδημάρχους, Αριστείδη Παπαδογιάννη, Μιχαήλ Ντάλλα, Γεώργιο Βούρβαχη, Θεοχαρούλα Μυλωνάκη και Ευάγελλο Σαματά για τα καθήκοντα τους και έθεσε τους άξονες, στους οποίους θα κινηθεί το έργο της δημοτικής αρχής για το 2008.
ΘΕΜΑ: "Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων"
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 << Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 και 103.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007.
3. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ορίζονται στο Δήμο Χανίων ( 5) πέντε Αντιδήμαρχοι από τους συμβούλους της πλειοψηφίας.
5. Τη δομή και οργάνωση των Δημοτικών υπηρεσιών και των Δημοτικών Νομικών Προσώπων.
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουμε Αντιδημάρχους για το έτος 2008 τους Δημοτικούς Συμβούλους α) κ. Αριστείδη Παπαδογιάννη, β) κ. Γεώργιο Βούρβαχη, γ) κ. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, δ) κ. Μιχαήλ Ντάλλα και ε) κ. Ευάγγελο Σαματά, στους οποίους μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
Α: Στον κ. Αριστείδη Παπαδογιάννη
Ι. Όλα τα θέματα που αφορούν:
• Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος.
• Τη Διεύθυνση Πολεοδομίας.
• Το Τμήμα Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών.
• Το Τμήμα προγραμματισμού και εσωτερικού ελέγχου.
• Το Γραφείο πυροσβεστικού σταθμού του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Όλα τα απαραίτητα διοικητικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα που σχετίζονται με προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών γάμων μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αρμοδίου Αντιδημάρχου.
ΙΙ. Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε όλα τα θέματα που αφορούν:
• Το τμήμα πολιτικής προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Τη Διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
• Το Γραφείο Εκπαίδευσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Το Τμήμα Δημοτικών Σφαγείων – Κοιμητηρίων - Δημοτικής Αγοράς και Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων.
Β: Στον κ. Γεώργιο Βούρβαχη
Ι. Όλα τα θέματα που αφορούν:
• Τη Διεύθυνση του Κ.Ε.Π.
• Το γραφείο Παιδείας και Νεολαίας του Τμήματος Πρόνοιας Παιδείας και Νεολαίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Τα Γραφεία Μουσικής παιδείας, Δημοτικού Κινηματογράφου και πολιτιστικών εκδηλώσεων και το Αθλητικό Γραφείο (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αθλητικών χώρων του Δήμου) του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Την Αντιπροεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου - Λυκείου Κρήτης.
Γ: Στην κ. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη
Ι. Όλα τα θέματα που αφορούν:
• Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Το Γραφείο Εκπαίδευσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Τα Γραφεία Πρωτοκόλλου Αρχείου και διεκπεραίωσης του Τμήματος Υποστήριξης Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Τα Γραφεία Δημοτολογίου και Μητρώων Αρένων και το Γραφείο Αλλοδαπών του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Το Ληξιαρχείο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών γάμου και τέλεσης Πολιτικών γάμων και των καθηκόντων Ληξιάρχου σε περίπτωση απουσίας του).
• Τα Γραφεία Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Τουρισμού και Πληροφόρησης του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού –Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Δ: Στον κ. Μιχαήλ Ντάλλα
Ι. Όλα τα θέματα που αφορούν:
• Την αναπλήρωση του Δημάρχου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.
• Την Προεδρία της Δημαρχιακής Επιτροπής.
• Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Δημοτικών Σφαγείων – κοιμητηρίων Δημοτικής αγοράς και Λαϊκών Αγορών ( συμπεριλαμβανομένων α) της έκδοσης και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα από αναμόρφωσή του και έχουν διατεθεί-ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου β) της διαταγής είσπραξης των Δημοτικών εσόδων και γ) της έκδοσης και υπογραφής των πάσης φύσεως αδειών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ).
• Τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και υπογραφής των πάσης φύσεως αδειών της συγκεκριμένης Διεύθυνσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)
• Τη Διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
• Την υπογραφή των εντολών αγοράς διαφόρων ειδών με πληρωμή από την πάγια προκαταβολή όλων των υπηρεσιών.
II. Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε όλα τα θέματα που αφορούν:
• Το Τμήμα Δημοτικών Σφαγείων – Κοιμητηρίων - Δημοτικής Αγοράς και Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων.
Ε: Στον κ. Ευάγγελο Σαματά
Ι. Όλα τα θέματα που αφορούν:
• Τη Διεύθυνση Καθαριότητας.
• Το Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Το Τμήμα Δημοτικών Σφαγείων – κοιμητηρίων Δημοτικής αγοράς και Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Το Γραφείο Πρόνοιας του Τμήματος Πρόνοιας – Παιδείας και Νεολαίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Τα Γραφεία Ισότητας και Ενημέρωσης ανέργων του Τμήματος Πολιτισμού - Αθλητισμού – Τουρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων.
• Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών γάμων μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αρμοδίου Αντιδημάρχου.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. << Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ >>.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ