Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 21/08/2008 11:08

21/08/08,Εξετάσεις για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

 

Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2008. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8-9 Νοεμβρίου 2008 και 15-16 Νοεμβρίου 2008 για τα επίπεδα Α (Α1

"στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση" σ'' ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 "μέτρια γνώση", Β2 "καλή γνώση" και Γ1 "πολύ καλή γνώση" στις γλώσσες, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για το επίπεδο Β2"καλή γνώση" στην Ισπανική γλώσσα. Για τη συμμετοχή

τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (η εξουσιοδότηση γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, άρθρο 8) ή με εκπρόσωπο: α) εκπαιδευτικού φορέα, β) κέντρου ξένων γλωσσών

τα εξής:1) Μια φωτογραφία μικρού μεγέθους2) α. Ένα παράβολο δημοσίου των 40 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 "στοιχειώδης γνώση" και Α2 "βασική γνώση"σ'' ένα ενιαίο διαβαθμισένο test).β. Ένα παράβολο δημοσίου των 50 ευρώ για το επίπεδοΒ1 "μέτρια γνώση".

γ. Ένα παράβολο δημοσίου των 60 ευρώ για το επίπεδοΒ2 "καλή γνώση".

δ. Ένα παράβολο δημοσίου των 70 ευρώ για το επίπεδοΓ1 "πολύ καλή γνώση".

Τα παράβολα εκδίδονται απο τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και ειπράττονται υπέρ του Δημοσιόυ, Κ.Α.Ε. 3741.3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψη ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας, καθώς και η φωτογραφία του κατόχου) ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.4) Ειδικό έντυπο "Αίτηση" που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο "Αίτηση" και από την ιστοσελίδα:www.ypepth.gr/kpg & http://dide.chan.sch.gr