Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 05/08/2008 10:08

29/02/08,Δημόσια Διαβούλευση του έργου: «Δημιουργία βάσης GIS για την πόλη των Χανίων» με κωδ. ΟΠΣ.111618

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία βάσης GIS για την πόλη των Χανίων», με κωδ. ΟΠΣ 111618

Ο Τελικός Δικαιούχος Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το δεύτερο υποέργο «Ανάπτυξη εφαρμογών για τη δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών του Δήμου Χανίων» του έργου: «Δημιουργία βάσης GIS για την πόλη των Χανίων», το οποίο έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.4
«Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

Κείμενο:
α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης:
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών από το Δήμο Χανίων. Το σύστημα θα αποτελέσει την υποδομή για εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου καθώς και μελλοντικές εφαρμογές που θα καλύψουν επιπλέον ειδικές ανάγκες του Δήμου. Σε αυτό θα είναι δυνατή και η ενσωμάτωση εφαρμογών που ήδη λειτουργούν στο Δήμο. Ειδικότερα, στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Χανίων θα εγκατασταθεί ένας GIS server στον οποίο θα εγκατασταθούν λογισμικό GIS και δεδομένα με σκοπό την αποθήκευση, διαχείριση, επεξεργασία και διάχυση των δεδομένων για εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, τόσο εντός του Δήμου, όσο και στο διαδίκτυο. Το λογισμικό GIS, το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάπτυξη εφαρμογών στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο η δυνατότητα του συστήματος να υποστηρίζει τη συνεργασία, και την προοπτική επέκτασης αυτής, με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, μέσω των αντίστοιχων συστημάτων τους, όσο και την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, εντός των δημοτικών εγκαταστάσεων και διαδικτυακά.

Αντικείμενο
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει:
• Προμήθεια εξοπλισμού (Υπολογιστών και Λογισμικού) για: εισαγωγή, διαχείριση, ανάλυση και αποθήκευση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων καθώς και για τη διάθεση τμήματος αυτών στο Διαδίκτυο.
• Ανάπτυξη ή/και προμήθεια ψηφιακών δεδομένων και εφαρμογών.
• Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του λογισμικού και τη λειτουργία των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν
• Δράσεις δημοσιότητας και διαφήμισης του έργου.

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 148, Μέτρο 2.4 του Ε.Π. "ΚτΠ" (κωδικός ΟΠΣ έργου:111618) και ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 196.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 164.705,88 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 19%.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 29/2/2008 έως 14/3/2008

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης.

Αρχεία

  1. Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη