Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 05/08/2008 10:08

3/03/08,Δημόσια διαβούλευση για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος CRM»

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου: «Εξειδικευμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη» με κωδ. ΟΠΣ 108264

Ο Τελικός Δικαιούχος Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το δεύτερο υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος CRM (Citizen Relationship Management) και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού», του έργου: «Εξειδικευμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη», το οποίο έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

Κείμενο:
α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης:

Σκοπός του παρόντος υποέργου είναι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων από το Δήμο Χανίων. Περιλαμβάνει υλοποίηση υπηρεσιών διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων σε βασικούς τομείς υπηρεσιών του Δήμου.
Κατηγορίες Υπηρεσιών
Με την αξιοποίηση του έργου θα παρέχονται οι παρακάτω Κατηγορίες Υπηρεσιών (ΚΥ):
 Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Ασφαλούς Πρόσβασης Back-Office Υπηρεσίες
 Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιεχομένου
 Ανάπτυξη υποσυστημάτων
 Υπηρεσίες Εσωτερικής Οργάνωσης
 Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Συμμετοχής
 Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Συνεργασίας των χρηστών του συστήματος σε πραγματικό ή όχι χρόνο.
 Υπηρεσίες Διαχείρισης Διεργασιών (Workflow management)
 Ενδιάμεσο Λογισμικό Διαλειτουργικότητας (Middleware) βασικής πλατφόρμας με υφιστάμενα συστήματα των ΟΤΑ
 Εκπαίδευση χρηστών
 Υπηρεσίες S.L.A. για διάστημα 1 έτους από την παράδοση του έργου.

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 148, Μέτρο 2.2 του Ε.Π. "ΚτΠ" (κωδικός ΟΠΣ έργου:108264) και ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 149.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 125.882,35 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 19%.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 3/3/2008 έως 14/3/2008

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης (το οποίο θα το παραθέτουμε στο τέλος της είδησης)

ε) Το αρχείο της προκήρυξης έχει επίσης αναρτηθεί στο site του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Χανίων κα. Νικολοζάκη Ιφιγένεια τηλέφ. 2821092000 εσωτ. 175, fax 2821093300, e-mail: programm@chania.gr .

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη