Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 05/08/2008 11:08

6/03/08,Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό κατάστημα την 11 Μαρτίου 2008

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 203 έως 207 του Ν. 3463/2006 και την υπ’αριθμ. 18183/2-4-07 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 71841/21-12-07 να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό κατάστημα την 11 Μαρτίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»