Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 09/10/2008 01:10

9/10/08 , Ανακοίνωση (απάντηση) για την περιοχή της Σπλάντζιας

Από το Δήμο Χανίων και προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων ανακοινώνονται τα εξής:

Στα πλαίσια του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης στη περιοχή Σπλάντζιας της παλιάς πόλης των Χανίων και με χρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους, μέσω του Μέτρου 4.4 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 (Π.Ε.Π. Κρήτης) υλοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον 11ο του 2005 έως τον 3ο του 2006 τα εξής έργα:

1. «Εκσυγχρονισμός και Εμπλουτισμός της Κοινωνικής Υποδομής του Συσσιτίου Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού της Περιοχής Σπλάντζια Δήμου Χανίων»

2. «Εκσυγχρονισμός Οδοντιατρείου για Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού της Περιοχής Σπλάντζια Δήμου Χανίων».

Το πρώτο έργο, τελικού προϋπολογισμού 24.745,02€, περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών, σκευών, επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του συσσιτίου της Σπλάντζιας.

Το δεύτερο έργο, τελικού προϋπολογισμού 59.039,79€, περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού, επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του οδοντιατρείου της Σπλάντζιας.

Και τα δύο έργα προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν από το Δήμο Χανίων, μετά δε την ολοκλήρωσή τους παραχωρήθηκαν εγγράφως και με αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στο φορέα λειτουργίας των προαναφερόμενων δομών (συσσιτίου και οδοντιατρείου της Σπλάντζιας) που είναι ο Σύλλογος «Φιλόπτωχοι Αδελφοί Σπλάντζιας».


Όσον φορά την επιχορήγηση των Συσσιτίων της Σπλάντζιας ανακοινώνεται ότι:

Το έτος 1998 εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων τα ποσά των 700.000 δραχμών, 650.000 δραχμών και 150.000 δραχμών, σύνολο, 1.500.000 δραχμών εκ των οποίων εξοφλήθηκε το ποσό των 1.350.000 δραχμών. Το ποσό των 150.000 δραχμών εξοφλήθηκε το 2003.

Το 1999 και το 2000 δεν δόθηκε επιχορήγηση.

Το 2001 εγκρίθηκαν και δόθηκαν 700.000 δραχμές καθώς και 600.000 δραχμές οι οποίες δόθηκαν το 2002.

Το 2002 εγκρίθηκε επιχορήγηση 1500€ που εξοφλήθηκε το 2003.

Το 2003 το νέο Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και έδωσε 1500 € δηλαδή το 2003 εξόφλησε τα παλιά εγκριθέντα του 1998 και 2002. Σύνολο 3.420 €.

Το 2004 εγκρίθηκαν και δόθηκαν 1500 €.

Από την καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο το έτος 2005 και από την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το έτος 2006, ο Δήμος δεν νομιμοποιείται να επιχορηγεί τον ανωτέρω Σύλλογο.

Ως εκ τούτου και στην περίπτωση που ο Δήμος εκδώσει σχετικό ένταλμα οικονομικής ενίσχυσης, αυτό δεν θα θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Είναι προφανές λοιπόν ότι από το έτος 2003 η Δημοτική Αρχή έχει επιχορηγήσει με το ποσό των 4.920 € τον Σύλλογο «Φιλόπτωχοι Αδελφοί Σπλάντζιας» και έχει διαθέσει 24.745,02€, για τον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό της κοινωνικής υποδομής του Συσσιτίου και 59.039,79€ για τον εκσυγχρονισμό του Οδοντιατρείου για τις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού της περιοχής.