Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 13/08/2008 10:08

11/8/08, Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναμικτήρα παραγωγής σκυροδέματος

O Δήμος Χανίων, σε εκτέλεση της υπ’αριθμό 454/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναμικτήρα παραγωγής σκυροδέματος χωρητικότητας 2,50μ3, προϋπολογισμού 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία, κα Βολάνη Φιλιώ τηλ.28210-92000 εσωτ.113 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των εγκεκριμένων με την 705/07 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής, τεχνικών προδιαγραφών. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει έως την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2008 και μέχρι ώρα 2.00μ.μ. σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Δημαρχιακής Επιτροπής.