Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 11/11/2008 02:11

11/11/08, Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα

Ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Ιουνίου 2009, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι παρέχεται και στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 93/109/ΕΚ, όπως αυτή ειδικότερα ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Ν.2196/1994, οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., έχουν το δικαίωμα κατά τις ευρωεκλογές να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν μπορούν να ψηφίσουν όμως περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. 

Στην περίπτωση, που οι ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Όσοι όμως από τους πολίτες της Ένωσης επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του τόπου διαμονής τους.

Σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης στις ευρωεκλογές και σε υπενθύμιση των εγκυκλίων μας αριθ.44235/9.10.2003, 62735/8.12.2005 και 8955/13.2.2007, εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών στα ακόλουθα:

Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο ή κοινότητα του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση - δήλωση εγγραφής. Περαιτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2009.

 

 

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ