Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 13/01/2009 02:01

13/01/09, Μείωση τελών καθαριότητας για άτομα με αναπηρία

 

Ο Δήμος Χανίων, με  την αριθ.783/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την υποβολή αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τους ενδιαφερόμενους (άτομα με αναπηρία απο 67% και άνω) για μείωση των τελών καθαριότητας.

   Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι την 30η Απριλίου 2009.

   Πληροφορίες θα δίδονται από τον κ. Δημήτριο Σασλή, Προϊστάμενο Τμήματος Προσόδων και τους υπάλληλους του ίδιου τμήματος κ. Τιμολέοντα Βουντουράκη και Αικατερίνη Χριστινάκη.

 

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην απόφαση-ρύθμιση αυτή:.

 

 1. Να είναι Δημότες Χανίων.(Εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Χανίων)
 2. Να έχουν Πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή  Δ/νσης Υγείας του Νομού ή από την Υγειονομική Επιτροπή του Ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους από το οποίο προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 3. Να έχουν Έγγραφη βεβαίωση μέλους στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία,
 4. Να έχουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τα μέλη της Οικογένειας που έχουν αναπηρία (Σύζυγος, τέκνα.)
 5. Η απαλλαγή ισχύει για πρώτη κατοικία και μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.
 6. Το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε μέλος της οικογένειας.

 

Δικαιολογητικά:

 

 1. Εκκαθαριστικό Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή αντίγραφο του Ε1 θεωρημένο από την Εφορία.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την Εφορία.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα ενημερώνει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, μείωση του ποσοστού αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης κ.α. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης η έκπτωση που έχει λάβει θα βεβαιώνεται εις βάρος του στην Δ.Ο.Υ του Δήμου από την ημερομηνία που ίσχυσε η μείωση των τελών.
 5. Αντίγραφο εξοφλημένου λογαριασμού ΔΕΗ.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο η Δ.Ο.Υ. του Δήμου.