Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 22/07/2009 11:07

22/7/09, Πρόγραμμα για διατήρηση των αιωνόβιων ελαιώνων

Στο πρόγραμμα με τίτλο «Προσδιορισμός και διατήρηση αιωνόβιων ελαιώνων υψηλής φυσικής αξίας στην περιοχή της Μεσογείου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους συμμετέχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Life+Φύση και Βιοποικιλότητα. Το πρόγραμμα αυτό άρχισε τον Φεβρουάριο του 2009 και τελειώνει τον Απρίλιο του 2012 με την εφαρμογή του προγράμματος να γίνεται στην Ιταλία και την Ελλάδα. Η πιλοτική περιοχή στην Ιταλία είναι η περιφέρεια Απούλια και περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο Gargano, τους Παραλιακούς Αμμόλοφους Torre Canne, το Περιφερειακό Πάρκο San Leonardo, τις Εθνικές Προστατευόμενές Περιοχές Torre Guaceto και Le Cesine. Η πιλοτική περιοχή της Ελλάδας είναι ο νομός Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει την περιοχή των Βουγιουκλιανών, που ανήκει στην κοινότητα των Παλαιών Ρουμάτων του Δήμου Βουκολιών, την περιοχή Ανισαράκι, που ανήκει στον Δήμο Καντάνου και την περιοχή Πέτασου, που ανήκει στην κοινότητα Σκινέ του Δήμου Μουσούρων. Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι (Ιταλία) και συμμετέχουν εκτός από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το Ιταλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος (Ιταλία), η Περιφέρεια Απούλια (Ιταλία) και ο Σύνδεσμος Οικολόγων (Ιταλία). Τα αίτια της υιοθέτησης του προγράμματος ήταν η έλλειψη πολιτικών προστασίας αγροκτημάτων υψηλής φυσικής αξίας, η μείωση της βιοποικιλότητας λόγω εντατικών γεωργικών δραστηριοτήτων, η εκρίζωση αιωνόβιων ελαιόδεντρων για καλλωπιστικές χρήσεις λόγω ασύμφορης σχέσης κόστους - αποτελεσματικότητας της καλλιέργειας, η περιορισμένη γνώση της περιβαλλοντικής αξίας και πολιτιστικής κληρονομιάς των αρχαίων ελαιόδεντρων καθώς και η έλλειψη πληροφόρησης και ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων. Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός των αιωνόβιων ελαιώνων ως Αγροκτήματα Υψηλής Φυσικής Αξίας, η προστασία και η ανάδειξη των αιωνόβιων ελαιώνων και η υλοποίηση δράσεων περιορισμού της μείωσης της βιοποικιλότητας σε αυτά τα οικοσυστήματα. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι δράσεις απο-κατάστασης καθώς και η σύνταξη και εφαρμογή οδηγιών που θα βοηθήσουν τους αγρότες να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα στους αιωνόβιους ελαιώνες. Επίσης, τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την εύρεση λύσεων που στοχεύουν στην παύση των κοινωνικών διαδικασιών ερήμωσης σε οικονομικά υπανάπτυκτες αγροτικές εκτάσεις, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα για την οικονομική πολιτική στον αγροτικό τομέα. Όσον αφορά τις πιλοτικές περιοχές του νομού Χανίων έχει πραγματοποιηθεί μορφογενετικός και περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των αιωνόβιων ελαιώνων που έχουν επιλεχτεί στις πιλοτικές περιοχές, μέσω εκπόνησης εδαφολογικής μελέτης με ειδική αναφορά στις σχέσεις με περιβαλλοντικά στοιχεία που προκαλούν μείωση της φυσικής αξίας του περιβάλλοντος καθώς και σε σχέση με περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, συλλογής γενετικού υλικού από αξιόλογο αριθμό αιωνόβιων φυτών και χαρακτηρισμού που στοχεύει στη μέτρηση της ικανότητας των κορμών των αιωνόβιων δέντρων να προσφέρουν μικροπεριβάλλοντα και οικοθέσεις. Επίσης, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα σχετικά με το πρόγραμμα (www.lifecentolimed. iamb.it), όπου παρατίθενται όλες οι σχετικές πληροφορίες.